2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MARKETING PLANNING TO INCREASE LPG SALES VOLUME OF JAI DEE GREEN (2010) CO., LTD., MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 170-176 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objectives of this research were 1) to study behavior and marketing mix factors that influenced the decision of the consumers in choosing services of liquid petroleum gas (LPG) station, 2) the business operational environment of LPG station, and 3) to prepare marketing strategies to increase LPG sales volume of Jaidee Green (2010) Co., Ltd. at 11.80% with 2014. Sampling group used in this research were 400 people who used LPG station. Questionnaires were used as research tools. Study results showed that: 61.25% of the respondents owned the car, and 48.25% of the respondents used the service at LPG station more than 1 time a week. For the marketing mix factors influencing the decision to choose the services from LPG station, it showed that all aspects were at high level. The study results were analyzed together with the general environment, business competition, SWOT Analysis, and TOWS Matrix used to prepare marketing planning to increase sales volume of liquid petroleum gas (LPG) for Jaidee Green (2010) Co., Ltd. in Muang district, Khon Kaen Province with 6 Projects: Project 1 Jaidee – Cool Drinking Water ; Project 2 Jaidee - New Big Sign; Project 3 Jaidee - Great; Project 4 Jaidee – Going All Out; Project 5 Jaidee – Super Save, and Project 6 Jaidee – Saiping with the budget of 292,100 baht. After the projects implementation, the sales volume of LPG station for Jaidee Green (2010) Co., Ltd. should be at least 3,000,000 baht per month. 
ผู้เขียน
565740493-4 น.ส. สลักจิตร เสาะก่าน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0