2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FACTORS INFLUENCING TOWARDS DECISION MAKING ON WEATHER INDEX INSURANCE FOR RICE, A CASE STUDY OF FARMERS IN MUANG DISTRICT, KHON KEAN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 455-461 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This independent study aimed to explore the factors influencing farmers’ decision-making regarding the weather index insurance against drought for in-season rice. The samples were 140 insured farmers and 393 uninsured farmers. In this study, a questionnaire was used to obtain the data and the statistics used to analyze the data included frequency, percentage and standard deviation and as well as the analysis of variance using T-test and F-test values. According to the results, the average perception of the insurance program gained from BAAC offi cers was found at the low level and the factors infl uencing farmers’ decision-making regarding the marketing mix of the insurance program were rated at the very important level. The mean values were ranked from high to low as follows: place, people, physical evidence, productivity and quality, process, price, product and promotion. To increase the number of farmers applying for the weather index insurance against drought for in-season rice, the 3 projects that should be carried out include (1) public relations for the weather index insurance against drought for in-season rice, (2) education sessions to develop understanding of the weather index insurance program against drought for in-season rice, and (3) a double package of credit and insurance against drought for rice. 
ผู้เขียน
565740460-9 นาย พยุงศักดิ์ อาจศึก [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0