2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MARKETING STRATEGIES OF PHUMSIRI MANSION, MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 103-110 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This independent study aimed to the marketing strategy in business operation of Phumsiri Mansion at Muang district, KhonKaen province. Origin of study was because the growth of room occupant were decrease as following data; during 2012-2013 was reduced by 4.06%, during 2013-2014 were reduce by 24.64%. The objective was to study (1) demographic data (2) selection behavior of dormitory (3) opinion rating scale to marketing mix (4) marketing strategy of Phumsiri Mansion. The study result found that, the target group, provided suffi cient facilities inside and outside of room. Opinion to strategy mix of Phumsiri Mansion found that respondents rate high for product, price, place, promotion, process, people, physical evidence and quality of service. Different of general data of customers in gender, age range, faculty, year of study and monthly income, have no different in opinion rating scale of Phumsiri mansion marketing mix with statistically signifi cant at more than 0.05 level. From the study result, used it for set up the marketing strategy of Phumsiri mansion, consist of 4 projects which were; project 1 “Break into the market”, project 2 “Room rental with discounted price from heart”, project 3 “Open heart”, project 4 “Right mansion”. Total operation budget was 183,754 Baht. After operate the projects expect that Phumsiri Mansion are able to response better to demand and opinion of target group. 
ผู้เขียน
565740417-0 นาง จันทิมา เดชชัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0