2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ภายในเขตตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป้นเลิส 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กองบริหารงานวิจัยและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 8 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 447-451 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กภายในเขตตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการบริการ และด้านการเงิน โดยการใช้แบบสอบถามจำนวน 388 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปทางธุรกิจ (PESTE Analysis) การวิเคราะห์การแข่งขัน (Five Forces Model) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ในการลงทุน จากผลการศึกษาทำให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งทางด้านการเงินพบว่า อัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับร้อยละ 11.21 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,454,467 บาท โครงการมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 4 ปี 3 เดือน 17 วัน ทางด้านการบริการได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงาน โดยเน้นการบริการที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงในการให้บริการ จากการศึกษาทั้งหมดนี้ สรุปได้ว่าโครงการนี้มีเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
565740487-9 นาย วีรยุทธิ์ คลังกลาง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0