2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The antioxidant and Cyclooxygenase-2-inhibiting effects of purple corn cob extract-loaded nanofiber patch on motor recovery in spinal cord injury rats. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารประสาทวิทยาศาตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมประสาทวิทยาศาตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า
     บทคัดย่อ At present, spinal cord injury has been regarded as one of the challenges in this decade, as a chance to heal is very little and has limitation of treatment. According to this fact, the present study interested to use corn cobs, the agro waste, as it contains flavonoid compounds and has anti-oxidants effect, together with transdermal delivery system via polymer based nanofiber. The objective of the present study aimed to test the efficacy of polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract on the motor recovery following traumatic injury. Male Wistar rats, weighing 180-220 g, were induced injury at spinal cord level of T10. The assessments of spinal cord recovery were performed by using Basso, Beattie and Bresnahan (BBB) and gross motor score at 3, 7, 14, 21 and 28 days of treatment with polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract. At the end of study, the density of survival neurons, oxidative stress and cyclooxygenase -2 (COX-2) activities in spinal cord were also determined. The results showed that rats with spinal cord injury which received polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract at concentrations of 5% and 10% improved BBB score and gross motor score. Moreover, spinal cord injury rats which received polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract the density of motor neurons, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) increased but malondialdehyde (MDA) decreased. In addition, spinal cord injury rats which received polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract showed the reduction of COX-2 activity. In summary, polymer based nanofiber transdermal patch loaded with purple corn cob extract has the potential to facilitate motor recovery after injury. The possible underlying mechanisms may occur via the decreased inflammation and decreased oxidative stress in spinal cord.  
     คำสำคัญ spinal cord injury, purple corn, nanofiber, transdermal, oxidative stress, anti-cox2 
ผู้เขียน
555070064-7 น.ส. รุจิกานต์ ชัยสนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0