2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE INFLUENCE OF SALIENCY AND FREQUENCY OF MORPHOSYNTACTIC STRUCTURES ON ATTENTION TO RECASTS DURING SPOKEN INTERACTION  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Asian Conference on Language Learning 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Academic Forum  
     สถานที่จัดประชุม Art Center of Kobe 
     จังหวัด/รัฐ osaka , Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 เมษายน 2558 
     ถึง 3 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 383-396 
     Editors/edition/publisher IAFOR conference proceeding  
     บทคัดย่อ Studies on the effectiveness of recasts have drawn mixed results, which is possibly due to the role of attention to recast, or lack thereof, during interaction. According to Goldschneider and DeKeyser (2001), it is suggested that attention is associated with saliency and frequency of structures. Thus, the purpose of this study was to examine how different levels of saliency and frequency affect interlocutor’s attention to recast. Learners engaged in interaction tasks that elicited separate morphosyntactic structures with four different dyadic composites: +salient/ + frequent, +salient/ -frequent, -salient/ + frequent, and - salient/ -frequent. The amount of recast given on each dyad was controlled in order to control the effects of frequency of the recast itself. To determine which recasts were attended to for which structure, instances of uptake were identified. In addition, after completion of the interaction tasks, written and spoken tests on the target structures were given. The number of uptakes together with performance on the tests was compared between dyads. Statistical differences in the number of uptakes and test scores between dyads would suggest differences in levels of attention to recast as a function of differences in levels of saliency and frequency of target structures. The findings demonstrate that saliency and frequency group outperformed other three target morphosyntactic structures and they can play crucial role for learners to pay attention to recast.  
ผู้เขียน
555080025-1 น.ส. ณัฐชยา ญาติสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0