2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจศูนย์บริการทางห้องปฏิบัติการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1756-1762 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการทางห้องปฏิบัติการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้านคือด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน ใช้วิธีการเชิงสำรวจจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 398 คน ผลการศึกษาด้านการการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเรื่องสถาน บริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาด้านการจัดการพบว่าต้องนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ผลการศึกษาด้านเทคนิคพบว่าการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติคู่กับการใช้ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ( LIS ) จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ ผลการศึกษาด้านการเงินพบว่าใช้เงินลงทุน 7,050,100 บาท มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 1 ปี 9 เดือน 27 วัน มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเท่ากับ ,885,568.98 บาท ได้รับอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 46.62 เปอร์เซ็นต์ และมียอดขายที่มากกว่าจุดคุ้มทุน โครงการนี้ให้ความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
565740586-7 นาย ศัสตราวุธ ผิวผ่อง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0