2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Capability of sweet sorghum stalk as a low cost support material for yeast immobilization to produce bioethanol 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มีนาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region and The 2nd International Conference on Applied Science 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Souphanouvong University 
     จังหวัด/รัฐ Luang Prabang, Lao People’s Democratic Republic 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มีนาคม 2554 
     ถึง 25 มีนาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 76 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Sweet sorghum stalks with the peel (6 to 20 mm in diameter and 6 mm in thickness) were used as low cost support materials for immobilization of Saccharomyces cerevisiae NP 01 to produce ethanol. To immobilize yeasts, the sterilized stalks were mixed with yeast extract malt extract (YM) medium containing yeast cell concentration of 1×108 cells ml-1 under static condition at 30 oC for 24 h before use as an inoculum for ethanol production. The ethanol production medium was sweet sorghum juice containing total sugar of 240 g l-1 without any nutrient supplement. Batch ethanol fermentation by the immobilized yeasts was carried out in 500-ml air-locked Erlenmeyer flasks under static condition at 30 oC. At the end of the fermentation, the cell concentration on the stalks increased from the beginning (3.76×108 cells g-1 dry weight of stalk) to 6.52×108 cells g-1 dry weight of stalk. The ethanol concentration (P), productivity (Qp) and yield (Yp/s) were 78.50±1.78 g l-1, 1.31±0.01 g l-1 h-1 and 0.45±0.01, respectively. Continuous ethanol fermentation by the immobilized yeasts on the sweet sorghum stalk was also carried out in a two tubular packed-bed bioreactor at the total dilution rate of 0.013 h-1. The results showed that the continuous system could be operated at least 432 h without any losses in the ethanol production efficiencies. The cell concentration in the broth remained constant at about 5×107 cells ml-1. After 432 h, the shape of the support materials was not different from the beginning and the average P, Qp and Yp/s were 100.34±1.86 g l-1, 1.30±0.02 g l-1 h-1 and 0.47±0.01, respectively. The results obtained clearly demonstrated that sweet sorghum stalk is suitable as a support material for yeast cell immobilization and can be applied in pilot and industrial scales for ethanol production. 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0