2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effects of dilution rate and packed-bed volume on continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by immobilized yeasts on sweet sorghum stalk 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2554 
     ถึง 31 สิงหาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 69 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Sweet sorghum stalks with the peel (6 to 20 mm in diameter and 6 mm in thickness) were used as low cost support materials for immobilization of Saccharomyces cerevisiae NP 01 to produce ethanol. To immobilize the yeasts, the sterilized stalks were mixed with yeast extract malt extract (YM) medium containing yeast cell concentration of 1×108 cells ml-1 under static condition at 30 oC for 24 h before use as an inoculum for ethanol production. The ethanol production medium was sweet sorghum juice containing 240 g l-1 of total sugar without any nutrient supplement. Continuous ethanol fermentation by the immobilized yeasts on the sweet sorghum stalk was carried out in a 780-ml tubular packed-bed bioreactor with different packed-bed volumes (30 and 50 %) at the dilution rate of 0.045 h-1. The results showed that the packed-bed volume did not affect the ethanol production efficiencies. At the steady state, the ethanol concentration (P), productivity (Qp) and yield (Yp/s) of both conditions were 56 g l-1, 2.5 g l-1 h-1 and 0.52 g g-1, respectively. The effects of dilution rates (0.013 and 0.022 h-1) at 30% bed volume were investigated in a double tubular packed-bed bioreactor. The results indicated that the lower dilution rate gave higher ethanol production efficiencies. The average P, Qp and Yp/s were 99.93±1.13 g l-1, 1.30±0.01 g l-1 h-1 and 0.47±0.02 g g-1, respectively. Moreover, the continuous system could be operated at least 432 h without any losses in the ethanol production efficiencies. The results obtained clearly demonstrated that sweet sorghum stalk is suitable as a support material for yeast cell immobilization. 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0