2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mathematical models of batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by immobilized yeast on sweet sorghum stalks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th International conferences on fermentation technology for value added agricultural products 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Fermentation Research Center for Value Added Agricultural Products, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Centara hotel & convention centre 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2556 
     ถึง 23 สิงหาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 18 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Batch ethanol fermentations of sweet sorghum juice (containing 120-240 g l-1 of total sugar) by Saccharomyces cerevisiae NP 01 immobilized on sweet sorghum stalks were performed to determine specific growth rates (µ) of the immobilized and freely suspended cells. The estimated µmax and KS obtained from Lineweaver–Burk plot were 0.31 h-1 and 47.51 g l-1, respectively. Then, other kinetic parameters and mathematical models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice containing ~230 g l-1 of total sugar by the immobilized yeast were constructed using MATLAB program. The results showed that all three batch models (see below) can be used to satisfactorily fit the experimental data with the regression coefficient of over 92%. When the continuous ethanol fermentation in a packed-bed bioreactor was carried out at the dilution rate of 0.023 h-1, the results showed that only substrate consumption and ethanol production profiles could be predicted using the constructed models. 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ
455160018-3 นาย อภิลักษณ์ สลักคำ
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0