2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Mathematical models of batch and continuous ethanol fermentation by immobilized yeast on sweet sorghum stalks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 15th RGJ - Ph.D. Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Research Fund 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Resort Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 30 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ
455160018-3 นาย อภิลักษณ์ สลักคำ
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0