2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Screening Tomato Cultivars for High β-Carotene and Bacterial Wilt Resistance 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤศจิกายน 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ActaHort 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society for Horticultural Science: ISHS 
     ISBN/ISSN 9789066056145 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 914 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 65-70 
     บทคัดย่อ To improve tomato cultivars for high β-carotene with bacterial wilt resistance, tomato cultivars reported to have high β-carotene and/or bacterial wilt resistance were evaluated. Thirty tomato cultivars were evaluated for high β-carotene under open field and plastic-net house during dry season (October 2008- Febuary 2009). The level of β-carotene and fruit yield were recorded and combined for analysis. The best cultivar code number 106 showed the highest values in both of β-carotene (‘CLN2585A’ and ‘Lukullus’) and fruit yield under both conditions compared to the control cultivars (‘Thubtimdang’ and ‘Thomas’). For bacterial wilt resistance screening, 32 cultivars were evaluated during dry season (October 2008- Febuary 2009), and 12 selected cultivars were evaluated during the rainy season (May-September, 2009), compared to the resistant (‘Hawaii 7996’) and susceptible (‘VF134-1-2’) cultivars. The seedlings were transplanted into infested soil in concrete blocks with artificial inoculation of mix 13 isolates of Ralstonia solanacearum. During dry season, the cultivars of code number 222, 223, 225 and 226 gave the highest fruit yield and resistant to bacterial wilt, and were similar to ‘Hawaii 7996’. However, no resistant cultivars were detected under the rainy season, even though ‘Hawaii 7996’ showed moderate susceptibility. 
     คำสำคัญ Ralstonia solanacearum, phytonutrient, tomato breeding 
ผู้เขียน
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0