2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of vitamin D3-mediated human antimicrobial peptide LL-37 activity against Burkholderia pseudomallei in human lung epithelial cell (A549) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Life Science & Biological Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Life Science & Biological Engineering (LSBE) 
     สถานที่จัดประชุม ANA Crowne Plaza Grand Court Nagoya 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 144 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555070023-1 น.ส. ทิพย์อาภา มาตราสงคราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0