2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of the dates of the southwest monsoon in northeastern Thailand from the data on precipitable water vapor obtained by GPS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Russian Meteorology and Hydrology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring 
     ISBN/ISSN 1934-8096 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 40 
     เดือน 10
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 647-657 
     บทคัดย่อ This paper outlines a new method for determining the onset and withdrawal of the southwest monsoon using Precipitable Water Vapor (PWV) estimated from GPS data: GPS-PWV. In this study, PWV is computed from GPS data collected from four ground-based GPS receivers in northeastern Thailand. Initially, we study the temporal and geographical distributions of the GPS-PWV data. Their statistical characteristics show that GPS-PWV can be used as a tool for determining the onset and withdrawal of the southwest monsoon in northeastern Thailand. The GPS-PWV data were processed using a decision tree analysis to obtain a new set of criteria for determining the onset and withdrawal of the monsoon. The new criterion specifies the onset as a period when the daily averaged GPS-PWV exceeds 52.1 mm for eight consecutive days. The withdrawal is a period when the daily averaged GPS-PWV is 52.1 mm or less for six consecutive days. The dates of onset and withdrawal of monsoons calculated from this method was compared with those obtained with other methods. The difference equaled 1–2 day except years 2010 and 2012 when the errors were more than two days. 
     คำสำคัญ GPS systems, precipitable water vapor, PWV, southwest monsoon, the dates of monsoon onset and withdrawal, northeastern Thailand 
ผู้เขียน
557040031-4 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0