2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการใช้น้ำสำหรับกระบวนการย้อมในอุตสาหกรรมผลิตพรมตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2558 
     ถึง 29 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่) 28R5-03 
     หน้าที่พิมพ์ 193 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040069-6 นาย นครินทร์ เทอดเกียรติกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0