2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diversity of chironomid larvae in relation to water quality in the Phong River, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร AACL BIOFLUX 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร BIOFLUX SRL Identity: Research organization, CAEN 7219, CUI: 23753059 from 18.04.2008 Address: 54 Ceahlau street, Cluj-Napoca 400488, Romania, European Union, Europe. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ ุ6 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 933-945 
     บทคัดย่อ The diversity of chironomid larvae in relation to water quality in the Phong River, Thailand was investigated. Water samples and chironomid larvae were collected in July, December 2011 and March-April 2012. Water temperature, pH, turbidity, suspended solids and chlorophyll-a were not significantly different among sampling sites. The mean values of electrical conductivity, total dissolved solids, dissolved oxygen and orthophosphate were significantly different between sampling sites (p<0.05). A total of 4,028 individuals, 49 taxa, 35 genera and 3 subfamilies (Chironominae, Tanypodinae and Orthocladiinae) of chironomid larvae were found. The chironomid larvae of the Phong River mainly consisted of Chironominae, comprising 90.3% abundance (41 taxa, 28 genera) of the total chironomid larvae. This was followed by Tanypodinae and Orthocladiinae comprising 9.5% (5 taxa, 5 genera) and 0.2% abundance (3 taxa, 2 genera), respectively. The present study showed that Polypedilum nubifer, Cladotanytarsus mancus and Skusella sp. were the most abundant species within the chironomid assemblage, contributing 25.40%, 16.31% and 15.07% of total abundance, in order. Cryptochironomus sp., Polypedilum nodosum and Skusella sp. were present in all the study sites. Cryptochironomus sp., Skusella sp., P. nodosum, Chironomus sp., Harnischia sp., Cryptotendipes sp., Endochironomus sp. and Paramerina sp. had significant positive relationships to electrical conductivity, total dissolved solids, turbidity, suspended solids and orthophosphate, while Rheotanytarsus sp., Tanytarsus sp., Polypedilum sp.1, Polypedilum sp.4, Polypedilum leei, P. nubifer, Polypedilum sordens, Stenochironomus sp., Stictochironomus sp.1, Cladopelma sp., Microtendipes pedellus, Parachironomus sp., Kiefferulus sp., Xylochironomus sp., Nanocladius sp. and unknown 2 had significant positive relationships with pH and dissolved oxygen. Tolerance values of chironomid larvae ranged from 0.94 to 6.67. They were divided into 2 groups including (1) tolerant group had more occurrences with 70.3% of the total chironomid larvae and had tolerance values ranging from 0.94-4.35 and (2) very tolerant group had 29.7% of the total chironomid larvae with high ranges of tolerance values from 4.36-6.67. The very tolerant group showed high toleration and included Cricotopus sp.1, Chironomus sp., Axarus sp., Harnischia sp., Polypedilum griseoguttatum, Polypedilum (Tripedilum) sp., Cryptochironomus sp., Skusella sp., P. nodosum and Microchironomus sp., which were found at sites P7-P10 which had high values of suspended solids, turbidity, electrical conductivity, total dissolved solids and orthophosphate. 
     คำสำคัญ Nematoceran, bloodworms, water pollution, tolerance values 
ผู้เขียน
535020188-7 น.ส. เอมอร ศรีอริยานุวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0