2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลุ่มทอผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ของชาวส่วยบ้านเปือยใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11 th International Conference on Humanities and Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 282-291 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545080060-8 น.ส. พจณิชา ศกุนะสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0