2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ MC1R, KIT, IGF2, and NR6A1 as markers for genetic differentiation in Thai native, wild boars, and Duroc and Chinese Meishan pigs 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร genetic and molecular research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร FUNPEC-RP (Ribeirão Preto Foundation for Research) 
     ISBN/ISSN 1676-5680 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน october
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 12723 - 12732 
     บทคัดย่อ Mutations in melanocortin 1 receptor (MC1R) gene and v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog (KIT) gene have been shown to affect coat color patterns in pigs. Additional functional marker genes, such as insulin like growth factor-2 (IGF2) and orphan nuclear receptor, germ cell nuclear factor (NR6A1), have been described for variations in factors such as fat deposition, litter size, and vertebra number in pigs. In this study, we investigated 129 pigs representing 4 breeds: Thai indigenous, classified into black (similar to Raad or Ka done pig) and black and white (similar to the Hailum and Kwai pig) coat color types; wild boar; Duroc; and Chinese Meishan. Mutations of MC1R, KIT, IGF2, and NR6A1 were detected using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. The genotypes variation in MC1R and KIT genes could be used to differentiate four groups of coat color: solid black, black and white, red, and wild type. For IGF2, the GG genotype was present in wild boar only; for NR6A1 the TT genotype was found only in Duroc pigs. We identified novel 14-bp deletions in KIT that were associated with black and white coat color in Thai indigenous pigs. Insights into variations in genes presented in this study will be useful in future developmental breeding programs for the Thai native pig 
     คำสำคัญ Coat color; Meat quality; Vertebra number; PCR-RFLP; Native pig breeds 
ผู้เขียน
547030012-3 น.ส. พิชญานิภา กล่อมทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0