2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการใช้วิธีอณูพันธุศาสตร์เพื่อตรวจสอบย้อนกลับในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Thai J. Genet. 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (Genetics Society of Thailand)  
     ISBN/ISSN 2408-1310 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 139–148 
     บทคัดย่อ การตรวจสอบย้อนกลับมีความสำคัญมากใน อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ ทำให้สามารถติดตามและ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนเป็นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ ตามวิธีการตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมี ข้อจำ กัด บทความครั้งนี้ได้นำ เสนอแนวทางการใช้ อณูพันธุศาสตร์ในการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์ความผันแปรของดีเอ็นเอมาใช้จำแนกสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ดีเอ็นเอมีข้อดี คือ มีความจำเพาะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพบได้ในทุกเซลล์ ทนต่อความร้อน และมีความผันแปรระหว่างตัวสัตว์ สายพันธุ์และชนิดของ สัตว์ สามารถนำใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับด้วยกันสาม แนวทางคือ 1) จำ แนกชนิดสัตว์ที่มีการแทนที่หรือ ปลอมปนลงในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลความ ผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรีย เช่น ยีน cytochrome b, cytochrome oxidase I และ D-loop และออกแบบ universal primer ร่วมกับการใช้เทคนิค real time PCR การตรวจสอบมีความรวดเร็วและไวต่อการตรวจพบดีเอ็นเอ ที่ปลอมปนในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2) จำแนกพันธุ์สัตว์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดย ใช้ยีนควบคุมสีผิวและไมโครแซทเทลไลต์มาใช้ในการ ตรวจสอบ เนื่องจากสามารถแยกระหว่างสัตว์พันธุ์แท้ ลูกผสม และสายพันธุ์สังเคราะห์ได้ 3) จำแนกสัตว์เป็น รายตัว โดยใช้ไมโครแซลเทลไลต์หรือ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ในการตรวจสอบ ดังนั้นวิธี อณูพันธุศาสตร์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการ ตรวจสอบย้อนกลับในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ 
     คำสำคัญ ดีเอ็นเอ; การตรวจสอบย้อนกลับ; ชนิดสัตว์; พันธุ์สัตว์; สัตว์รายตัว 
ผู้เขียน
547030012-3 น.ส. พิชญานิภา กล่อมทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0