2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic Variation of the KIT Gene in Native and Duroc and Meishan Pigs by PCR-RFLP 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 16th AAAP Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies  
     สถานที่จัดประชุม Gadjah Mada University 
     จังหวัด/รัฐ Yogyakarta 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 208-211 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547030012-3 น.ส. พิชญานิภา กล่อมทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0