2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจสอบปริมาณการปนเปื􀃊 อนของดีเอ็นเอกระบือในดีเอ็นเอโคโดยใช้เทคนิค Multiplex - High Resolution Melting (HRM) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 ว 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ดอนเมือง  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 19 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 61-66 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547030012-3 น.ส. พิชญานิภา กล่อมทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0