2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Assemblage of aquatic Heteroptera (Gerromorpha and Nepomorpha) in relation to microhabitats in the Phong River, Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Entomological Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Entomological Society of Korea 
     ISBN/ISSN 1748-5967 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ In this study, we have explored composition and assemblage structure of aquatic Heteroptera from fifteen sampling sites along the Phong River of Thailand during the rainy (July, 2011), cool (December, 2011) and hot (March–April, 2012) seasons. A total of 8,399 individuals, belonging to 54 species, 12 families of aquatic Heteroptera were recorded. The Kruskal-Wallis test indicated significant difference of total number of species and total number of individuals of aquatic Heteroptera among microhabitat types (P < 0.05). Stepwise multiple regression and CCA ordination show that characteristics of microhabitats including percentage of gravel, percentage of aquatic macrophytes covering water surface and percentage of shading from riparian vegetation determine aquatic Heteroptera assemblage structures. From this study, microhabitats have more effect on aquatic Heteroptera than water pollution. 
     คำสำคัญ water quality, number of species, aquatic macrophytes. 
ผู้เขียน
535020225-7 น.ส. เบ็ญจมาศ สุกใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0