2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The synergistic interaction of human papillomavirus infection with amplification of genes in EGFR signaling cascade in oral cancer 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 30th International Papillomavirus Conference & Clinical Workshop (HPV 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม HPV Secretariat 
     สถานที่จัดประชุม Lisboa Congress Centre 
     จังหวัด/รัฐ Lisboa 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2558 
     ถึง 21 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070018-8 น.ส. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0