2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impact of socioeconomics disparities on cardiovascular diseases in Thai population: The national socioeconomics study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Seminar and Workshop on Public Health Action 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
     สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Central Java, Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 
     ถึง 2 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 160 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575110005-4 น.ส. ชโลบล ตรีศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0