2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chronic Stress Induces Precocious Acrosome Reaction and Change of Testicular Tyrosine Phosphorylation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการครั้งที่ 31 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ตุลาคม 2558 
     ถึง 8 ตุลาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 30 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Stress is a cause of male infertility. Although sperm qualities (count, motility, viability) were observed to be low in stress condition, sperm acrosome reaction (AR) has never been reported. Therefore, this study aimed to investigate the sperm AR status in epididymis and testicular markers in stress rats. Male Sprague-Dawley rats were divided into control and stress groups (n = 7). In control group, rats were not immobilized while in stress group, animals were immobilized by restraint cage (4 h/ day) for consecutive 40 days. After the end of experiment, all reproductive parameters, testicular histology, and blood glucose levels were determined and compared between groups. Sperm AR status were examined by Coomassie blue staining. The expressions of testicular steroidogenic acute regulatory (StAR), cytochromeP450 (CYP11A1), and tyrosine-phosphorylated proteins were assayed by immuno-Western blotting. Compared to control, the results demonstrated that sperm concentration and sperm head normality of stress rats were significantly decreased. In contrast, AR and blood glucose level of stress rats were significantly increased as compared to control (p<0.05). Histological investigation showed that stress rats were found some atrophy of seminiferous tubules and low sperm mass in the epididymal lumen. In addition, the expressions of testicular StAR and CYP11A1 proteins in stress rats were decreased compared with control. Moreover, the expression of 55 kDa tyrosine-phosphorylated protein was markedly enhanced in stress group. In conclusion, stress induced precious AR and decreased steroidgenic machinery but increased the tyrosine phosphorylation of some testicular proteins. These findings could be used to explain some causes in depth of male infertility in chronic stress.  
ผู้เขียน
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535070007-7 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587070002-6 นาย ชาญวิทย์ มณีนิล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลที่ 1 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 8 ตุลาคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0