2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Protective Effects of Streblus asper Leaf Extract on H2O2-Induced ROS in SK-N-SH Cells and MPTP-Induced Parkinson’s Disease-Like Symptoms in C57BL/6 Mouse 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Publishing Corporation 
     ISBN/ISSN 1741-4288 
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 6 pages 
     บทคัดย่อ This study investigated the effects of Streblus asper leaf extract (SA) on reactive oxygen species (ROS) in SK-N-SH cell culture and on motor functions and behaviors in MPTP-treated C57BL/6 mice. SK-N-SH cell viability after incubation with SA for 24 h was measured by MTT assay. Intracellular ROS levels of SK-N-SH cells were quantified after pretreatment with SA (0, 200, 600, and 1000 µg/mL) in the presence of H2O2 (300 µM). Male C57BL/6 mice were force-fed with water or 200 mg/kg/day SA for 32 days. Intraperitoneal injection of MPTP was used to induce Parkinson’s disease-like symptoms. Catalepsy, beam balance ability, olfactory discrimination, social recognition, and spontaneous locomotor activity were assessed on days 19, 21, 23, 26, and 32, respectively. In cell culture, SA at 200, 600, and 1000 µg/mL significantly decreased ROS levels in H2O2-treated SK-N-SH cells. MPTP-treated C57BL/6 mice showed a significant change in all parameters tested when compared to the control group. Pretreatment and concurrent treatment with 200 mg/kg/day SA could antagonize the motor and cognitive function deficits induced by MPTP. The results show that SA possesses anti-Parkinson effects in MPTP-treated C57BL/6 mice and that reduction in ROS levels might be one of the mechanisms. 
     คำสำคัญ Streblus asper, Parkinson's disease, SK-N-SH cells 
ผู้เขียน
557070003-1 น.ส. คณาทิพย์ สิงห์สาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0