2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between ergonomic risk factors and work-related musculoskeletal disorders in beverage factory workers, Indonesia  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International seminar and workshop on Public Health action 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dian Nuswantoro University 
     สถานที่จัดประชุม Grasia Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Central Java, Semarang  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 ธันวาคม 2558 
     ถึง 2 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 196 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575110204-8 Ms. RATIH PRAMITASARI [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0