2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of High-Speed Train on the Electrical System of The Provincial Electricity Authority Case study of Khon Kaen 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) IPMO1 
     หน้าที่พิมพ์ 1443-1446 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575040129-5 นาย วิทวัส ภิญโญทรัพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0