2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลของสารสกัดใบหมีเหม็น Screening for Anti-inflammatory and Wound Healing Activities of Extract from Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. Leaves 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 The National and International Graduate Research Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 751-761 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ หมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็นพืชสมุนไพรไทยที่อยู่ในวงศ์ Lauraceae ในตำรายาสมุนไพรรายงานไว้ว่ามีสรรพคุณเกี่ยวกับการแก้อักเสบและเป็นยาฝาดสมาน ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลของหมีเหม็น ในการศึกษานี้จึงใช้สารสกัด 80% เอทานอลจากส่วนใบของหมีเหม็นเป็นสารทดสอบการออกฤทธิ์ พบว่าใบหมีเหม็นมีฤทธิ์ระงับปวดที่สัมพันธ์กับการอักเสบ ไม่มีฤทธิ์ระงับปวดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลาง มีฤทธิ์ต้านอักเสบแบบเฉียบพลัน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเรื้อรัง มีฤทธิ์เพิ่ม cell proliferation ของ human keratinocyte cell line และสามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide ของเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) เมื่อถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหมีเหม็นเป็นพืชที่มีศักภาพสูงในการที่จะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการต้านอักเสบและสมานแผล 
ผู้เขียน
545150069-1 นาย พงศ์ปณต ร่วมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0