2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่เปลี่ยนผ่าน Resistance to Change on Aged Society Transformation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ เคิร์ท เลวิน กล่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดจะไร้ซึ่งแรงต่อต้าน ประเทศไทยซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในทศวรรษหน้าย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงต่อต้านที่ผู้สูงอายุรุ่นใหม่จะต้องปรับตัวและโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปได้ บทความนี้จึงนำแนวคิดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการใช้ความสามารถ และแนวคิดการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์มาใช้ศึกษาปรากฎการณ์ดังกล่าวด้วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยค้นพบว่า [1] การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดแรงเสียดทานเชิงโครงสร้าง และ [2] ผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีแรงเฉื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทความนี้จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้ความสามารถเพื่อพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ โดยการลดแรงต้านทานเชิงโครงสร้างและการลดแรงเฉื่อยในการปรับตัวของผู้สูงอายุรุ่นใหม่ลง 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0