2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อความสามารถทางกายและอาการปวดของผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์: การศึกษาเบื้องต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2558 
     ถึง 31 ตุลาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 38-47 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นภาวะเรื้อรัง ต้องอาศัยการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ความสามารถทางกายดีขึ้นและอาการปวดลดลง ผู้วิจัยจึงนำการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่ได้ผลกับภาวะอื่น ๆ มาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อความสามารถทางกายและอาการปวดของผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังจากสิ้นสุดการออกกำลังกาย อาสาสมัครจำนวน 14 ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย เพศชาย 6 ราย อายุเฉลี่ย 58.08.2 ปี เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองวันละ 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ตัวแปรของการศึกษา ได้แก่ ความสามารถทางกายและอาการปวด โดยประเมินด้วย Health Assessment Questionnaire และ Visual Analog Scale ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ paired t-test พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึก การออกกำลังกายด้วยไม้พลองสามารถเพิ่มความสามารถทางกายและลดอาการปวดของอาสาสมัครได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ -0.62 คะแนน, P<0.001 และ -2.55 เซนติเมตร, P=0.001 ตามลำดับ) จึงควรทำการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปด้วยการทดลองแบบสุ่มและการศึกษาในระยะยาว เพื่อให้ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ผู้เขียน
575090021-5 น.ส. เบญจมาภรณ์ สีพิมพ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0