2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Metamaterials with near-zero refractive index produced using fishnet structures 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤศจิกายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Optics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing Ltd 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 16 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 015104 (6pp) 
     บทคัดย่อ Metamaterials with near-zero refractive index designed using fishnet structures are proposed. The near-zero-index band is generated with the overlap of electric and magnetic resonances, where the transition from a negative- n region to a positive- n region is found. Both the permittivity and the permeability are controlled via geometrical parameters and the structure orientation, and are near-zero within the operating band, resulting in low loss transmission. As the number of layers increases, the transmission band becomes broader and moves to lower frequency. The experimental results confirm that such designs can generate a near-zero refractive index with low loss within an operating frequency band. 
     คำสำคัญ near-zero, refractive index, metamaterials, fishnet 
ผู้เขียน
547040039-0 นาย ชัยยงค์ เสริมผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557040018-6 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0