2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electromagnetic responses of curved fishnet structures: near-zero refractive index with lower loss 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Optics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing Ltd 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 025102 ( 9 pp ) 
     บทคัดย่อ Fishnet structure metamaterials are modi fied by introducing some curvature at the corners of the slabs and the neck lines in order to tailor a uniform current distribution as well as field concentration in the microwave regime. The results obtained show that these modi fied fishnet structures can generate 20% broader low loss near-zero index bandwidth as compared to that of the original fishnet structures. The majority of the near-zero bands of the modi fied fishnet structures produce lower loss than those of the original fishnet structures at the same frequency. 
     คำสำคัญ metamaterials, near-zero index, fishnet, low loss 
ผู้เขียน
547040039-0 นาย ชัยยงค์ เสริมผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0