2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Flexible bi-layer terahertz chiral metamaterials 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Optics  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOPscience 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Metamaterials, chiral media, flexible, negative refractive index 
ผู้เขียน
557040018-6 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0