2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือดและสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
     ISBN/ISSN ISBN: 0859-3949 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม -เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โรคเบาหวาน การออกกำลังกาย สมรรถภาพของหัวใจและปอด  
ผู้เขียน
537100028-8 น.ส. ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0