2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา 
     ISBN/ISSN 1905-2383 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โรคเบาหวานการออกกำลังกาย สมรรถภาพของหัวใจและหายใจ แรงจูงใจ 
ผู้เขียน
537100028-8 น.ส. ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0