2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Determinants of Financial Health in Thailand: A Factor Analysis Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Economic Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 12 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 1453-1459 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Factor analysis, financial ratio, financial health 
ผู้เขียน
557210004-1 น.ส. จีรนันท์ เขิมขันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5