2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Metaheuristics for Scheduling Unrelated Parallel Machines with Sequence-Dependent Setup Time and Machine Eligibility 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร CMUJ NS Special Issue on Logistics and Supply Chain Systems (2015) Vol.14(4) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chiang Mai University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่  
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 431 
     บทคัดย่อ This research focuses on the parallel machines scheduling problem in the hard disk drive industry, with the objective of minimizing the makespan. In this problem, unrelated parallel machines with sequence-dependent setup time and machine eligibility are considered. This problem can be formulated as a deterministic Rm|Mj,Sjk|Cmax problem. To solve the problem, a mathematical model is developed for small-sized problems. For large-scale problems, algorithms based on a constructive heuristic (Unrelated Parallel Machines with Sequence-Dependent Setup Times and Machine eligibility (UPSDSTM)) and Differential Evolution (DE) are applied. The results demonstrate that the DE algorithm is very efficient. It yields higher relative improvement (RI) on the makespan. 
     คำสำคัญ Heuristic algorithm, Makespan, Differential evolution algorithm 
ผู้เขียน
565040039-5 นาย กานต์ มูลศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0