2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำลองพฤติกรรมการรับแรงอัดในแนวแกนของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยแถบเมทัลชีท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปีครั้งที่ 11 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสีมาธานี  
     จังหวัด/รัฐ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2559 
     ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ STR-25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอแบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์แบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม Msc.MARC เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของเสาคอนกรีตที่เสริมกำลังโอบรัดแบบบางส่วนด้วยแถบเมทัลชีทภายใต้แรงกระทำในแนวแกน เสาคอนกรีตในการศึกษานี้เป็นเสาหน้าตัดวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 75 ซม. และมีการพันโอบรัดด้วยแถบเมทัลชีทที่มีความกว้าง 5 ซม. ผลจากการจำลองแบบ 3 มิติ จะถูกนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในเสา จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองและผลทดสอบในห้องปฏิบัติการมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน 
ผู้เขียน
565040036-1 นาย ศิระพล พินิจการวัฒน์กุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0