2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Plant diversity on slightly saline soils in Chi river basin of Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISERD – International Society of Environmental and Rural Development 
     ISBN/ISSN ISSN 2185-159X 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 40-45 
     บทคัดย่อ This research is aimed to documenting the diversity of plant species that are found on slightly saline soils in the Chi river basin of Northeast Thailand. Both in the dry and the rainy seasons of 2013, plant surveys were conducted at selected sites in three provinces (Chaiyaphum, Khon Kaen, and Kalasin) by using a quadrat sampling technique. Soils under the dominant plant species were collected for physical and chemical analyses. From the study, a total of 155 plant species belonging to the 72 families were recorded. Five of those were classified as halophytes, and included Azima sarmentosa, Maytenus diversifolia, Synostema bacciformis, Pluchea indica and Gisekia pharnaceoides. The dominant species in the selected sites of three provinces were Cynodon dactylon, Heliotropium indicum, Melochia corchorifolia, Ageratum conyzoides, Coldenia procumben, Glinus oppositifolius and Panicum repens, respectively. In the dry season, the average soil electrical conductivity under the dominant plant species at Chaiyaphum, Khon Kaen and Kalasin provinces were 2.52, 0.7 and 0.54 dS/m, respectively. In the rainy season, the averaged soil electrical conductivity under the dominant plant species were decreased to 0.61, 0.37 and 0.14 dS/m in Chaiyaphum, Khon Kaen and Kalasin provinces, respectively. In all studied areas during in both seasons, the amounts of exchangeable sodium were in the same direction as the values of electrical conductivity. Soil pH values at all studied areas in both seasons were in an acidic condition. However, soil pH values were lower in the dry season than in the rainy season. Soil moisture under the dominant plant species was higher in the rainy season than in the dry season. 
     คำสำคัญ Plant Diversity, Saline Soil, Halophytes 
ผู้เขียน
565030099-3 นาย ศราวุธ ดีพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0