2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cancer Cell Segmentation and Counting using Watershed Transforms  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 3th International Conference on Science and Engineering Research (ICSER) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม global research & development services 
     สถานที่จัดประชุม Asian Institute of Technology(AIT) 
     จังหวัด/รัฐ bangkok/thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 ธันวาคม 2558 
     ถึง 17 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 25-26 
     Editors/edition/publisher Hema Khatwani 
     บทคัดย่อ Abstract Nowadays, computer technology plays many important roles in several disciplines, including the biomedical research and development. The cancer research field also takes benefit from computer technology, such as monitoring the cellular behavior of cancer and the analysis of the results. The migration-invasion assay is one of the in vitro experiments used to evaluate the spreading potential of cancer cells from primary site of tumor to other organs. The results of experiment provide the pictures of stained cells and need to be counted cells number to determine the ability of movement. The researchers in cancer research field usually count the migrated and invaded cells, manually, under microscope or using Image J software as an assisting tool after taking photos. These processes of cell counting become the gold standard for cell number determination. However, the manual counting of cells is time consuming, subjective and needs experienced practitioners which, sometimes, resulting in inaccurate of the results. This present study attempted to develop an alternative method to determine cells number using digital image processing technique based on Watershed transform algorithm. The results from migration-invasion assay of bile duct cancer cell line was used as a preliminary model of study (total n = 10). In this study the averaged results of cell counting from three blinded experienced researchers in cancer field was used as standard for result of program’s counting. The results in each picture by developed program were 97.01% accuracy comparing to the standard. The average time of processing per picture was 4.28 minute. These preliminary results were satisfying and can be a model to develop program to be more accurate. 
ผู้เขียน
575040069-7 นาย กรวิทย์ นามวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล BEST PAPER PRESENTER 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล global research & development services 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 17 ธันวาคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0