2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย:กรณีศึกษาบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 16854489 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 27 
     บทคัดย่อ บทความนี้ศกึ ษาลกั ษณะทางกายภาพหม่บู ้าน ผงั หม่บู ้าน ผงั เรอื น ความเชอื่ ซงึ่ สมั พนั ธ์กบั การวางผงั หม่บู ้าน และผังเรือน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนที่ยังคงความเชื่อแบบดั้งเดิม จากการศึกษา พบว่า การก่อรูปหมู่บ้านมีการวางผังหมู่บ้านให้สอดคล้องกับทิศความเชื่อ โดยมีการจัดสรรพื้นที่โดยอาศัยหลัก ความเชื่อและพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ มีทิศดีกับทิศไม่ดีเป็นตัวก􀄞ำหนด รูปแบบการวางผังหมู่บ้านและผังเรือนดั้งเดิม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท เมื่อพิจารณาตามทิศความเชื่อในการจัดวาง พื้นที่ใช้สอยภายในเรือน อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีร่วมกันคือ ความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในการวางผังเรือน ความเชื่อ เกี่ยวกับผีและการโสก อันเป็นรากฐานของเรือนพื้นถิ่นชาวกูย เช่น ต􀄞ำแหน่งหัวนอนต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับทิศ ไม่ดีเพราะจะท􀄞ำให้เกิดความไม่เป็นมงคล เป็นต้น นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องการโสกมักสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในการจัด พื้นที่ภายในเรือน รวมไปถึงตัวเลขซึ่งมักสัมพันธ์กับเลขคี่ โสกส􀄞ำหรับชาวกูยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อ แต่โสกยัง เป็นกุศโลบายในการสืบทอดภูมิปัญญาต่อเนื่องกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยเครื่องมือคือความเชื่อ การที่ชุมชนยึดถือ ปฏิบัติตามแนวคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมของตนที่มีอยู่แล้ว สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นการแสดงออกถึงความเข้ม แข็งของชุมชนอย่างแท้จริง 
     คำสำคัญ ความเชื่อ ชาวกูย หมู่บ้านและเรือนพื้นถิ่น 
ผู้เขียน
555200011-6 นาย ธนานนท์ ลาโพธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0