2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบเชิงแนวคิดเครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2557 
     ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่) PYU 0502-2014-07 
     หน้าที่พิมพ์ 459-469 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้แสดงถึงกระบวนการออกแบบเครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดสิ่งที่ต้องการจากเครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็กโดยมีเงื่อนไขบังคับในการออกแบบ(Constraints)และเงื่อนไขการใช้งาน (Working Conditions) เครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็กที่ได้จากการคำนวณเป็นไปตามข้อกำหนดในการออกแบบ กล่าวคือ สามารถสางใบอ้อยได้เร็วกว่าคนสาง ไม่พลิกคว่ำขณะเคลื่อนที่เข้าไปในร่องอ้อยที่มีความชันน้อยกว่า 30 องศา สามารถเข้าร่องอ้อยที่มีความกว้างของร่องที่แคบที่สุด 50 เซนติเมตร เครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์ของเครื่องพรวนดินเป็นต้นกำลังขนาด 6.5 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 3600 รอบต่อนาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถ 35 เมตรต่อนาที โดยคาดหวังว่าจะได้อัตราการสางใบอ้อย 0.5 วินาทีต่อกอซึ่งเร็วกว่าการใช้คนสางประมาณ 44เท่า 
ผู้เขียน
545040180-2 นาย ธีรวัฒน์ โพธิ์นาฝาย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0