2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Performance of minority data in financial distress prediction models. Application of multiple discriminate analysis, Logit, Probit and artificial neural network methods  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Applied Economic Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor (CESMAA 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Financial distress; Prediction models; SMEs 
ผู้เขียน
557210004-1 น.ส. จีรนันท์ เขิมขันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5