2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาค่าน้ำหนักขององค์ประกอบที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในเมืองที่ส่งเสริมให้คนเดินเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
     สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 มิถุนายน 2558 
     ถึง 5 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 152-166 
     Editors/edition/publisher โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
     บทคัดย่อ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดิน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการให้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่มีผลต่อการระบุ Walkability Zone ซึ่งหมายถึง พื้นที่ในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้คนเดินเท้า องค์ประกอบที่นำมาให้ค่าน้ำหนักเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักและ 14 องค์ประกอบรอง องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย, การดึงดูด, ความสะดวก และการเข้าถึง ส่วนองค์ประกอบรอง ได้แก่ ความหนาแน่นของจำนวนทางข้าม, ความสว่างของพื้นที่, พื้นที่สวนสาธารณะ, พื้นที่เปิดโล่ง, ความสะอาดของทางเดิน, พื้นผิวของทางเดิน, ระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจร, ความกว้างของทางเดิน, อุปสรรคในการเดิน, ความหนาแน่นของโครงข่ายถนน, การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน, สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร, จำนวนสายรถประจำทาง และ ความหนาแน่นของจุดจอดรับผู้โดยสาร ในการศึกษาการให้ค่าน้ำหนักเพื่อแสดงลำดับความสำคัญขององค์ประกอบใช้วิธีการตัดสินใจจากหลายผู้เชี่ยวชาญ หรือ Multi Criteria Decision Making (MCDM) การศึกษานี้จะเลือกใช้วิธีการกำหนดค่าน้ำหนักแบบกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process; AHP) เพราะผลสำรวจที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล โดยใช้วิธีตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมโยธาและการวางแผนภาคและเมือง รวมถึงภาคประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่และประเด็นศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน  
ผู้เขียน
565200002-8 น.ส. รสิตา ดาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0