2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาแบตเตอรี่ อลูมิเนียมอากาศจากกระป๋องอลูมิเนียมเหลือใช้  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 247-252 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจั ยนี ้มีจุดประสงค์เพื่ อศึกษาการใช้กระป๋องอลูมิ เนียมมาเป็นวั ตถุดิ บในการผลิตอลูมิ เนียมแอร์ แบตเตอรี่ โดยทํ าการศึกษาการทํ างานของขั ้วอลูมิ เนียม ในสารละลายNaCl ความเข้ มข้น 3.5 mol/liter โดยวิธี การ กั ลล์ วาโนสแตติก ศักย์ ไฟฟ้าวงจรเปิ ด แคโทดิกโพลาไรเซชัน แอโนดิกโพลาไรเซชัน และวิเคราะห์โครงสร้างทาง กายภาพของขั ้วอลูมิ เนียมด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิ เล็ กตรอนแบบส่องกราด วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของพื ้นผิวด้ วยเครื่ อง วิเคราะห์การเลี ้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ผลที่ ได้ พบว่าอลูมิ เนียมจากกระป๋องมีพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าใกล้ เคียงกั บอลูมิ เนียม บริสุ ทธิ ์และเกิดอลูมิ เนียมไฮดรอกไซด์น้ อยกว่า ทําให้กระป๋องอลูมิ เนียมเหลือใช้ เป็นวั สดุทางเลือกสําหรับผลิตเป็น แบตเตอรี่ได้ ในอนาคต 
ผู้เขียน
575040126-1 นาย ชัยกมล หนูแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0