2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อาหารพม่า วัฒนธรรมการกินของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในบริบทจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิถีสังคมมนุษย์ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ อาหาร อาหารพม่า แรงงานพม่า 
ผู้เขียน
555080017-0 น.ส. วิลาสินี โสภาพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1