2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Increase in Ethanol Production Efficiency from Sweet Sorghum Juice by Saccharomyces cerevisiae 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai Journal of Science 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 44 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ sweet sorghum juice, bioethanol, Saccharomyces cerevisiae, productivity, nitrogen source 
ผู้เขียน
565160006-1 น.ส. เบญจพร ศรีภูธร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0