2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Five Livelihood Assets: Household Livelihood Security of Home-based Garment Workers in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
     สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre 
     จังหวัด/รัฐ Singapore  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 
     ถึง 29 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 118-19 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper review the current household livelihood security concept comprises the capabilities, assets, and activities required a means of living. We then briefly considered in-term of the livelihood assets (i.e., human, economic, social, physical and natural). The objective proposes re-examine the framework are constantly effort vociferous debate on core conceptual issue in the Lao PDR. Yet, given any context, the home-based garment workers dis-proportionate economic structural transformation, the trend growth rate of employment, and promotion of industrial working. The framework argues that the home-based garment workers’ assets are possibilities converted holds into the household livelihood security. We anticipated this a key determinant of (a) household role and function (b) household relationship (c) household capabilities and (d) household assets. The studies adopted the qualitative documentary method. Although data analysis, we identified interventions wish to study the home-based garment workers in the Lao PDR. A critical review that human assets, economic assets, social assets have had a significant holding converted the assets into home-based garment workers' livelihood security. A livelihood asset dimension tends toward activities and then comprised the capabilities are highly required a means of living. We discussed on core conceptual issues are entrapped in a dichotomous concept of livelihood assets.  
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0