2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Estimation of Rainwater Quality Using GPS-derived Atmospheric Propagation Delay and Meteorological Data 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Polish Journal of Environmental Studies 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร HARD 
     ISBN/ISSN 12301485 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 25(3) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1271-1278 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ acid rain, pollution, rain water monitoring, COMBI GMDH  
ผู้เขียน
557040031-4 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0